speaker-photo

Gordon Krug

Cenntro Automotive Europe GmbH
Head of Marketing, Cenntro Automotive Europe GmbH